Straż Miejska może już karać za brak deklaracji śmieciowej

Śmieci kary

Strażnicy miejscy mogą karać mandatami za niezłożenie deklaracji śmieciowej lub brak kompostownika, a kierowców, za złamanie zakazu wjazdu do strefy czystego transportu.

Od 4 września obowiązuje rozporządzenie MSWiA w sprawie wykroczeń, za które strażnicy straży gminnych są uprawnieni do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego. Regulacja ma charakter dostosowujący i wynika ze zmian w ustawach o elektromobilności oraz o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Ta pierwsza wprowadziła możliwość ustanowienia przez rady miast stref czystego powietrza, w których co do zasady mogą poruszać się jedynie pojazdy elektryczne, pojazdy napędzane wodorem lub gazem ziemnym.

Za nieprzestrzeganie ograniczeń związanych ze strefą czystego transportu grozi mandat w wysokości 500 zł. Zgodnie z rozporządzeniem będzie go mógł nałożyć strażnik gminny/miejski posiadający upoważnienie do wykonywania kontroli ruchu drogowego.

Zgodnie z rozporządzeniem strażnicy gminni będą też mogli nakładać mandaty za niezłożenie deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi albo brak przydomowego kompostownika lub nieskładowanie w nim bioodpadów, mimo takiej deklaracji.

Z dotychczasowych doświadczeń strażników gminnych/miejskich wynika, że znaczna część właścicieli nieruchomości nie wypełnia swoich obowiązków wynikających z przepisów o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

W trakcie przeprowadzanych kontroli często ujawniane są przypadki świadomej nieprawidłowej segregacji odpadów, pomimo złożonej deklaracji wskazującej na taką segregację, w tym przypadki całkowitego braku segregacji, gdzie wszystkie odpady umieszczane są w pojemniku na odpady zmieszane.

Zdaniem autorów nowego rozporządzenia, obecna możliwość zwolnienia właścicieli nieruchomości z części opłaty śmieciowej kompostujących bioodpady w kompostowniku przydomowym, może skłonić część właścicieli nieruchomości do zadeklarowania posiadania kompostownika i kompostowania bioodpadów, a w rzeczywistości składowania takich odpadów w innych miejscach.

Źródło: pap.pl