Regulamin niniejszy określa zasady uczestniczenia w forum wymiany komentarzy w Serwisie okmagazyn.pl poprzez wymianę informacji, komentarzy i opinii. Dostęp do Serwisu oraz do komentarzy pod artykułami zamieszanymi w Serwisie posiadają wszyscy użytkownicy publicznej sieci teleinformatycznej posiadający konto w serwisie Facebook.com oraz Instagram.

Żaden użytkownik nie może identyfikować się wyrażeniem powszechnie uznawanym za wulgarny, oznaczeniem komercyjnym lub łudząco i celowo podobnym do loginu innego użytkownika posiadającego konto. Serwis uwarunkowuje umożliwienie zamieszczania wpisów od dokonania przez użytkowników uprzedniej rejestracji w serwisie Facebook.com.

Serwis umożliwia prezentowanie różnych poglądów, tym samym polemikę w każdym temacie. Serwis nie weryfikuje zamieszczanych treści pod kątem ich prawdziwości i rzetelności, tym samym nie ingeruje w przebieg dyskusji.

Niedopuszczalne jest umieszczanie przez użytkowników na stronach okmagazyn.pl treści sprzecznych z prawem, wzywających do nienawiści rasowej, wyznaniowej, etnicznej, czy też propagujących przemoc. Niedopuszczalne jest również umieszczanie w Serwisie treści uznanych powszechnie za naganne moralnie, społecznie niewłaściwe oraz naruszających zasady Netykiety.

Niedopuszczalne jest również umieszczanie: przekazów reklamowych
wszelkich materiałów chronionych prawem autorskim, do których rozpowszechniania użytkownik nie jest uprawniony. Umieszczanie na stronach Serwisu przekazów reklamowych dopuszczalne jest wyłącznie przez uprawnionych przez Serwis użytkowników, na określonych stronach serwisu. Niedopuszczalne jest zamieszczanie wpisów nie posiadających treści.

Serwis zastrzega sobie prawo do usuwania treści, o których mowa wyżej, jak również prawo do blokowania uczestnictwa w Serwisie w stosunku do osób naruszających postanowienia Regulaminu.

Osoby zamieszczające wypowiedzi w Serwisie naTemat.pl rozpowszechniają swoje wypowiedzi na własną odpowiedzialność. Każdy wyrażający swoje opinie ponosi odpowiedzialność za wszelkie roszczenia osób trzecich z tytułu naruszenia praw tych osób.

Użytkownikom notorycznie naruszającym Regulamin administracja Serwisu ma prawo blokować dostęp do komentarzy w serwisie poprzez wystąpienie do platformy Facebook.com o zablokowanie, lub usunięcie konta takiego użytkownika.

Komentujący w Serwisie wyrażają zgodę na umieszczenie tych treści na wszystkich stronach serwisów prowadzonych przez a1m Agencję Public Relations z siedzibą w Radomiu w wybranej przez Serwis formie.

Reklamacje dotyczące funkcjonowania Serwisu, komentarzy pod artykułami lub zgłoszenia dotyczące naruszeń niniejszego Regulaminu powinny być zgłaszane pocztą elektroniczną na adres: okmagazyn@okmagazyn.pl, lub listownie na adres: a1m Agencja PR, ul. Długojowska 70, 26-600 Radom.

Agecnja będzie rozpatrywać reklamacje, które zostały nadesłane drogą elektroniczną lub listowną. Odpowiedź na reklamację zostanie wysłana w terminie 14 dni od otrzymania reklamacji na adres składającego reklamację wskazany w reklamacji.
Agencja i Serwis zastrzegają sobie prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie.

Regulamin obowiązuje od dnia 01 maja 2020 roku.

Regulamin Newslettera

Na podstawie art. 8 ust. 1 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. nr 144, poz. 1204 z 2002 r.), firma a1m Agencja Public Relations z seidzibą w Radomiu, ul. Długojowska 70, wydawca serwisu internetowego okmagazyn.pl zwana dalej okmagazyn.pl publikuje poniżej regulamin „Regulamin newslettera w serwisie okmagazyn.pl”:

Newsletter w serwisie okmagazyn.pl jest bezpłatną i bezterminową usługą, polegającą na informowaniu Użytkowników o najnowszych wpisach okmagazyn.pl poprzez wysyłanie linków drogą elektroniczną w postaci listu elektronicznego.

W celu świadczenia usługi okmagazyn.pl pozyskuje od osób zainteresowanych nazwy adresów poczty elektronicznej (e-mail).

W celu otrzymywania newslettera Użytkownik powinien:
a) Dokonać zamówienia poprzez podanie w formularzu elektronicznym dostępnym na stronie każdego bloga swojego adresu poczty elektronicznej (e-mail),
b) Zaznaczyć zgodę na przetwarzanie danych osobowych i potwierdzenia zapozania się z regulaminem,
c) Posiadać aktywny adres poczty elektronicznej (e-mail),
d) Aktywować link zawarty w wiadomości wysłanej automatycznie przez okmagazyn.pl na podany przez Użytkownika adres poczty elektronicznej (e-mail).

Z chwilą aktywowania linku zawartego w wiadomości pomiędzy Stronami zostaje zawarta umowa o świadczeniu usługi newsletter.

Użytkownik w każdej chwili ma możliwość dokonania zmiany bądź usunięcia swoich danych podanych w procesie rejestracji.

Użytkownik może w każdym momencie dokonać ponownego zamówienia usługi.

Okmagazyn.pl zastrzega sobie prawo do:
a) Czasowego wyłączania usługi , jeśli będzie to niezbędne ze względów technicznych.
b) Całkowitego zaprzestania świadczenia usługi po uprzednim powiadomieniu jego Użytkowników, bez podania przyczyny.

Okmagazyn.pl oświadcza, że podany przez Użytkownika adres poczty elektronicznej będzie przetwarzany zgodnie z przepisami, a w szczególności zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.