Mazowsze: zakaz palenia w kominkach w smogowe dni

smog kominek uchwała zakaz

Sejmik Województwa Mazowieckiego uchwalił nowy program ochrony powietrza, który m.in. zakazuje używania kominków w dni, podczas których pojawi się smog.

Program przewiduje także sukcesywną wymianę lub likwidację źródeł niskiej emisji, ich inwentaryzację oraz nowe nasadzenia zieleni. Na realizację programu samorządy i mieszkańcy mają maksymalnie 6 lat.

Każda mazowiecka gmina inwentaryzację kotłów powinna przeprowadzić do 31 grudnia 2021 r. Ponadto program corocznie zobowiązuje gminy do wymiany konkretnej liczby kotłów na ich terenie, prowadzenia kontroli palenisk oraz akcji edukacyjnych. Gmina będzie miała średnio 12 godzin na reakcję na zgłoszoną interwencję ws. paleniska.

Miasto stołeczne Warszawa, zgodnie z zapisami zawartymi w dokumencie, powinno podejmować działania zmierzające do modernizacji taboru komunikacji miejskiej, rozwoju komunikacji tramwajowej i – do 2026 roku – przygotować strefy ograniczonego transportu w wersji pilotażowej i docelowej.

Celem programu jest przede wszystkim osiągnięcie poziomów dopuszczalnych i docelowych substancji szkodliwych w powietrzu, a przez to kompleksowa poprawa jego jakości. Aby osiągnąć ten cel niezbędne jest ograniczenie pyłu PM10 o 44 proc., PM2,5 – o 57 proc., benzo(a)pirenu – o 69 proc., a ditlenku azotu – o 27 proc.

Urząd marszałkowski przypomina, że na organ odpowiedzialny (np. gminę) za nierealizowanie działań zawartych w programie wojewódzki inspektor ochrony środowiska może nałożyć od 50 tys. zł do 500 tys. zł kary. Jej wysokość jest uzależniona od liczby i wagi stwierdzonych uchybień oraz naruszonych obowiązków. Ponadto użytkownicy instalacji naruszających przepisy uchwały antysmogowej mogą być ukarani mandatem do 500 zł lub grzywną do 5 tys. zł. Podobne kary grożą za spalanie odpadów. Natomiast udaremnianie lub utrudnianie przeprowadzenia kontroli jest przestępstwem zagrożonym karą aresztu.

Źródło: pap.pl